Ubezpieczenie dla Biur Rachunkowych

czyli jak się ubezpieczyć, aby nie dokładać z własnej kieszeni?

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za niezachowanie należytej staranności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wobec klienta. Jeśli nie posiada właściwego ubezpieczenia, konsekwencje takiej odpowiedzialności mogą poważnie zaważyć na działalności biura.

ubezpieczenie dla biur rachunkowych

Zastanów się, jakiej ochrony potrzebuje Twoje biuro.

ubezpieczenie dla biur rachunkowych

Wybierz ubezpieczenie dostosowane do potrzeb Twojego biura.

ubezpieczenie dla biura rachunkowych

Skorzystaj ze wsparcia specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń.

ubezpieczenie dla biur rachunkowych

Zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz Twoich klientów.

Poradnik ubezpieczenie dla biur rachunkowych

Ubezpieczenie OC dla spółki cywilnej. Biuro rachunkowe prowadzone w formie spółki cywilnej nie może być stroną umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie podczas procesu zakupu polisy OC biura rachunkowego. Skutki błędnej polisy OC biura rachunkowego. Błędne określenie ubezpieczającego i ubezpieczonego w dokumentach ubezpieczeniowych skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.
Zakupiona polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, jakie koszty stanowią koszt uzyskania przychodu. Jeśli poniesiony koszt nie wywołuje bezpośredniego wpływu na zwiększenie przychodów podatnika ale zabezpiecza ten przychód na niezmienionym poziomie, to wówczas również stanowi koszt uzyskania przychodu. Takim zabezpieczeniem
Prawo do regresu w ubezpieczeniach. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń z chwilą wypłaty odszkodowania przejmuje roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie, która wyrządziła szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Następnie ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela z żądaniem pokrycia świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu. Zakład ubezpieczeń musi jednak wykazać