regres a ubezpieczenie biura rachunkowego

Czym jest prawo do regresu?

Prawo do regresu w ubezpieczeniach.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń z chwilą wypłaty odszkodowania przejmuje roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie, która wyrządziła szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Następnie ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela z żądaniem pokrycia świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu. Zakład ubezpieczeń musi jednak wykazać zasadność takiego żądania oraz zasadność ustalonej wysokości roszczenia. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń musi wykazać winę sprawcy szkody. Sprawca szkody natomiast ma prawo zakwestionować roszczenie ustalone przez zakład ubezpieczeń w toku likwidacji szkody. Jeśli do tego dojdzie powstaje konieczność wszczęcia postępowania sądowego.

Regres w ubezpieczeniu biura rachunkowego.

W przypadku ubezpieczenia OC biura rachunkowego prawo do regresu wygląda następująco. Jeśli właściciel biura rachunkowego, jego pracownik czy podwykonawca wyrządzi szkodę klientowi, zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu świadczenie odszkodowawcze. Następnie jednak zwróci się z roszczeniem do ubezpieczonego biura rachunkowego o zwrot wypłaconego świadczenia.

Rodzaje regresu.

Polskie prawo wyróżnia dwa typy regresu – regres typowy i nietypowy. Pierwszy z nich ma zastosowanie w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika lub podwykonawcę biura rachunkowego pod warunkiem, że sprawca szkody nie jest osobą prowadzącą z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe. Regres nietypowy występuje wówczas, gdy sprawcą szkody jest ubezpieczone biuro rachunkowe a szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa.

Brak regresu.

Zakład ubezpieczeń może w umowie ubezpieczenia zrzec się prawa do regresu darmowo lub za dodatkową opłatą.