ubezpieczenie oc biura rachunkowego

Czy błąd w JPK_VAT jest pod ochroną ubezpieczenia?

Od 1 kwietnia 2020 roku dużych - a od 1 lipca 2020 roku - małych i średnich przedsiębiorców czekają zmiany w zakresie rozliczeń i deklaracji. Wprowadzony zostanie wówczas dokument JPK_VAT. Nowe uregulowania oznaczają likwidację stosowanych do tej pory określonych deklaracji VAT i włączenie informacji o nich do pliku JPK. Co będzie zawierał nowy JPK_VAT? Dokument… Czytaj dalej »
odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego

Odpowiedzialność karno-skarbowa biura rachunkowego

Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową? Za wszelkie błędy podatkowe względem prawa odpowiada podatnik. Jednakże art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada także osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje… Czytaj dalej »
polisa oc biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jako spółka cywilna

Ubezpieczenie OC dla spółki cywilnej. Biuro rachunkowe prowadzone w formie spółki cywilnej nie może być stroną umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie podczas procesu zakupu polisy OC biura rachunkowego. Skutki błędnej polisy OC biura rachunkowego. Błędne określenie ubezpieczającego i ubezpieczonego w dokumentach ubezpieczeniowych skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Bez względu na wysokość sumy… Czytaj dalej »
polisa biura rachunkowego

Czy polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zakupiona polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, jakie koszty stanowią koszt uzyskania przychodu. Jeśli poniesiony koszt nie wywołuje bezpośredniego wpływu na zwiększenie przychodów podatnika ale zabezpiecza ten przychód na niezmienionym poziomie, to wówczas również stanowi koszt uzyskania przychodu. Takim zabezpieczeniem jest zdecydowanie ubezpieczenie OC biura… Czytaj dalej »
regres a ubezpieczenie biura rachunkowego

Czym jest prawo do regresu?

Prawo do regresu w ubezpieczeniach. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń z chwilą wypłaty odszkodowania przejmuje roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie, która wyrządziła szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Następnie ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela z żądaniem pokrycia świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu. Zakład ubezpieczeń musi jednak wykazać zasadność takiego żądania oraz zasadność… Czytaj dalej »