obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia?

Dokonując nowego zakupu lub wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( obowiązkowe OC ) biura rachunkowego często nie zastanawiamy się nad jego zakresem. Ponieważ ubezpieczenie jest obowiązkowe, więc i tak należy je wykupić – tego wymaga Ustawodawca.
Postanowiliśmy zatem dokładnie opisać zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego oraz wyjaśnić z jakich zapisów ten zakres wynika.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku.

Rozporządzenie MF w sprawie ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Rozporządzenie odwołuje nas do Ustawy o rachunkowości, która określa, kto jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia oraz jakie czynności będą objęte ochroną. Artykuł 76h ust. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r, odwołuje do następnie do artykułu 76h, ust. 1 który brzmi:

„1. Przedsiębiorcy, o których mowa wart.76a ust.3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art.76a ust.1”

Art. 76a, ust. 1 Ustawy o rachunkowości wyjaśnia, iż:

„Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6”

Z kolei art. 4, ust. 3, pkt 2-6 Ustawy o rachunkowości wyjaśnia co stanowi zakres obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego:

„3.Rachunkowość jednostki obejmuje:
(…)
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; (…)”

Te właśnie czynności są objęte ochroną w ramach obowiązkowego OC biura rachunkowego.

Czego nie obejmuje obowiązkowe OC biura rachunkowego?

Warto zwrócić uwagę, że obowiązkowe OC nie obejmuje większości czynności wykonywanych przez biuro rachunkowe takich jak:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów oraz udzielaniu pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
 • błędów związanych z naliczeniem podatków np. PIT, CIT i VAT,
 • błędów w naliczaniu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia (ZUS),
 • prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  -obliczaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniem wniosków o wypłatę tego dofinansowania,
  -obliczaniem kwot zajętych przez komornika i prowadzeniem korespondencji z organami egzekucyjnymi.
  Dlatego warto uzupełnić obowiązkowe OC o dwa dobrowolne ubezpieczenia:
 • czynności doradztwa podatkowego (czynności do których nie wymagana jest licencja doradcy podatkowego np. naliczenie PIT, CIT i VAT)
 • kadry i płace (np. czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń).

Jakich szkód nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku OC biura rachunkowego nie obejmuje szkód:

„1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa wart.76a ust.3 ustawy z dnia 29września 1994r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.”

Jaka jest suma obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r. określa również minimalna sumę ubezpieczenia, która wynosi równowartość w złotych 10.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Wartość kursu euro jest określana przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w który umowa ubezpieczenia została zawarta. Suma ubezpieczenia w wysokości 10.000 euro jest często niewystarczająca na pokrycie zobowiązań, powstałych na z winy biura rachunkowego, dlatego warto rozważyć rozszerzenie polisy o dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe.

KPiR, a obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Podmioty, które zajmują się jedynie prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, nie mają obowiązku wykupienia obowiązkowego OC. Ważne jest jednak, aby te podmioty posiadały ubezpieczenia dobrowolne, które zabezpieczą czynności wykonywane przez biuro. Jeśli posiadasz już polisę ubezpieczeniową, ale nie jesteś pewien, czy chroni ona Ciebie wystarczająco, skonsultuj to ze specjalistą ubezpieczeniowym. Pamiętaj, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Przeczytaj także tzw. kartę produktu, która w prosty i czytelny sposób przedstawia najważniejsze informacje o ubezpieczeniu.

Jedna myśl na temat “Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.