polisa oc biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jako spółka cywilna

Ubezpieczenie OC dla spółki cywilnej.

Biuro rachunkowe prowadzone w formie spółki cywilnej nie może być stroną umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie podczas procesu zakupu polisy OC biura rachunkowego.

Skutki błędnej polisy OC biura rachunkowego.

Błędne określenie ubezpieczającego i ubezpieczonego w dokumentach ubezpieczeniowych skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Bez względu na wysokość sumy gwarancyjnej, wybranego zakresu ryzyk i opłaconej składki wszelkie roszczenia biura rachunkowego względem towarzystwa mogą zostać w postępowaniu spornym całkowicie oddalone.

Zła praktyka.

Niestety brak wiedzy prawnej po stronie agentów czy firm ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, w których mimo przeciwwskazań ustawowych wystawia się polisy na biuro rachunkowe, działające w formie spółki cywilnej. Jest to praktyka całkowicie niezgodna z prawem i niebezpieczna. Bowiem wystawiona błędnie polisa nie stanowi odpowiedzi na obowiązek ustawowy. Prawo wymaga na mocy art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości posiadania przez każdego przedsiębiorcę wykonującego działalność, obejmującą usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ubezpieczenia OC na minimalną sumę gwarancyjną. Jeśli zatem posiadają oni jedną polisę OC na spółkę cywilną, to naruszają przepisy ustawy. Stan ten skutkuje grzywną lub karą ograniczenia wolności (art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

Jak postąpić zgodnie z prawem?

Biuro rachunkowe jako spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą a jedynie formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. To oni mają znaczenie dla Ustawodawcy. Odpowiadają bowiem solidarnie za zobowiązania zaciągane w ramach spółki cywilnej oraz nabywają majątek, będący ich wspólnością do czasu istnienia spółki. Są jednak osobnymi podmiotami, zarejestrowanymi niezależnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To na wspólników biura rachunkowego w formie spółki cywilnej prawo nakłada obowiązek ubezpieczenia OC. W umowie ubezpieczenia jako stronę należy zatem wskazać wszystkich wspólników, działających w ramach spółki cywilnej. Nie należy natomiast jako strony umowy wskazywać biuro rachunkowe, będące spółką cywilną.